O Festiwalu

8 edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10–18 września 2021

Hasło:

ZAKORZENIENIE.
Inspiracja tradycją

Miejsca:

Centrum Kultury Zamek, Stary Browar, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Galeria Zacnie, Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Archeologiczne

Organizator:

Fundacja Made in Art

Poznań Design Festiwal, czyli poznańskie działania wokół designu, architektury i przestrzeni publicznej. Promujemy design, jako sposób myślenia i twórczego rozwiązywania istotnych społecznie i ekologicznie problemów. 

Podczas festiwalu prezentujemy szereg rozwiązań i obiektów społeczne zaangażowanych. Jesteśmy wrażliwi na lokalne potrzeby i globalne problemy. W 2021 roku chcemy skoncentrować się na dziedzictwie kulturowym, zarówno materialnym jak i niematerialnym.

Kontynuowanie tradycji nie polega na jej wiernym kopiowaniu. Jest to raczej proces tworzenia nowych rzeczy według ponadczasowych zasad tradycji 


(Design, nr 35, 1962, Bijutsu Shuppansha)

Zgodnie z ideą, która przyświeca tegorocznej edycji festiwalu będziemy odwoływać się do dziedzictwa kulturowego i inspiracji tradycją. Istotą będzie zakorzenienie, a w nim symbioza tradycji i nowych technologii. Szczególnie interesują nas projektanci poszukujący w obszarze metod, poprzez które spełniają potrzeby współczesnego konsumenta, ale także Ci, którzy mają na względzie wykorzystanie właściwości tradycyjnych metod i materiałów w kreatywnych procesach produkcyjnych. Będziemy pokazywać projekty i poszukiwania projektowe uwzględniające równocześnie potrzeby środowiska, a także możliwości wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego.


Fundacja Made in Art jest organizatorem szeregu projektów prezentujących szerokie spektrum sztuki współczesnej, w tym projektowania. Jest organizatorem cyklu wystaw pt.: „Hello we are from Poland”, prezentujących dokonania polskiego projektowania w Chinach podczas Beijng Design Week (2019) oraz Chengdu Creativity and Design Week (2018–2019). Od 2018 realizujemy projekt Design Hub. Polska-Chiny, który ma na celu budowanie kontaktów pomiędzy artystycznymi i projektowymi środowiskami Polski i Chin. Fundacja jest także organizatorem m. in.  projektów: Centrum Otwarte (2019-2021), Rzemieślnicy Poznańscy (2021), Archiwum Idei (2018–2021), Festiwalu Nowy Plan (współorganizator, 2018–2021), DOMOKRĄŻCY (współorganizator, 2020–2021).


About the Festival

The 8th edition of the Festival will take place on 10–18 September 2021

Motto:

ROOT TAKING.
Inspired by Tradition

Venues:

Centrum Kultury Zamek, Stary Browar, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Galeria Zacnie, Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Archeologiczne

Organiser:

Made in Art Foundation

Poznań Design Festival involves local initiatives related to design, architecture and public space. We promote design as a way of thinking and creative solution to major social and ecological issues.

The Festival features a range of socially engaged solutions and objects. We are sensitive to local needs and global problems. In 2021, we want to focus on tangible and intangible cultural heritage.

Continuing tradition does not mean its faithful imitation. It is rather a process of creating new things based on tradition’s timeless principles

(Design, no. 35, 1962, Bijutsu Shuppansha)

In line with the overarching idea of this year’s Festival, we will refer to cultural heritage and inspiration by tradition. The underlying theme is that of root taking, and in it the symbiosis of tradition and new technologies. We are particularly interested in designers who seek methods through which they meet the needs of the contemporary consumer, but also in those who aim to use the properties of traditional methods and materials in creative production processes. We will present completed and prospective projects that simultaneously take into account the needs of the environment and the potential of cultural heritage.


Made in Art Foundation has organised a number of projects demonstrating a wide spectrum of contemporary art, including design. It has organised a series of exhibitions “Hello, We Are From Poland”, showcasing the accomplishments of Polish design in China during Beijing Design Week (2019) and Chengdu Creativity and Design Week (2018–2019). As of 2018, we have been involved in the Design Hub. Poland-China project, meant to facilitate contact between circles of artists and designers from Poland and China. The Foundation is moreover an organiser of projects such as Open Centre (2019-2021), Craftsmen from Poznań (2021), Archives of Ideas (2018–2021), New Plan Festival (co-organiser, 2018–2021), HOME WANDRERS (co-organiser, 2020–2021).

 

Partnerzy

Patroni honorowi

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Dla mediów